Максим Голубев (carabaas) wrote,
Максим Голубев
carabaas

Скіфські могили й Крута гораНа місці сучасного Забір'я люди жили вже тисячу і навіть дві тисячі років до нас. Від тих стародавніх, ще скіфських часів, людських поселень залишилось коло Забір'я, на північ від річки, вісім зараз зовсім зарослих лісом могил-курганів, і на південному сході від села, на полі ще один такий курган, в останні роки майже розораний. Як пише письменник С.Д.Скляренко, в одинадцятому сторіччі за наказом київського великого князя Володимира Святославовича, що жив на місці сучасного села Білогородки в місті-фортеці Білгороді такі кургани й доісторичні так звані «Змієві Вали» були використані під час побудови лінії військових укріплень для захисту від частих у ту пору нападів степових кочовиків. Між вісьмома забірськими курганами і зараз ще є досить помітні сліди земляних валів, що з‘єднують кургани один з одним. Це – вали колишньої оборони давнього Білгорода, адже село Білогородка від Забр‘я всього за вісім кілометрів.


Проти східнього кінця села, де через річку і болото раніше була дуже давня, може ще бобрами побудована гребля, є безсумнівно штучно насипана плоско верха прямокутна гора довжиною разом з заворотом більше як сімсот метрів і висотою вище сосен. Цілком певно видно, що в давні часи тут було якесь військове укріплення, може саме тут стояла колись одна з тих богатирських застав, що оспівані в билинах про Іллю Муромця.

Такі вали і насипи з незапам‘ятних давніх часів розташовані кількома кільцями навколо того місця, де зараз стоїть Київ. Звичайно вони метрів вісім заввишки, тягнуться вдовж на сотні кілометрів, багаторазово оточують всю місцевість аж до річки Тетерева на півночі і річки Росі на півдні, і на лівому березі Дніпра теж. Навколо села Іванковичі є високий насип, що зветься «Батиїв Вал», поблизу села Жорнівки є «Турецький Вал», понад рікою Росью – «Зміїв Вал». Є такі вали і в Придністров‘ї, до Чорного моря, там вони звуться «Троянів Вал». В Забір‘ї їх звуть «Отаманові Гори», а найвищу з них – «Отаманова Крута Гора».

Як підрахували археологи, всі ці «Змієві Вали» побудовані 1400 або навіть 2600 років до нас. За переказами стариків-забірців Отаманова Крута Гора не раз використовувалася для побудови і військових укріплень на підступах до Києва, і розбійницьких гнізд в часи народних повстань проти панів. Сліди фортечних ровів навколо Крутої Гори видно і тепер.Скифские могилы и Крутая гора

На месте современного Заборье люди жили уже тысячу и даже две тысячи лет до нас. От тех древних, еще скифских времен, человеческих поселений осталось круг Заборья, к северу от реки, восемь сейчас совсем заросших лесом могил - курганов, и на юго-востоке от села, на поле еще один такой курган, в последние годы почти распахан. Как пишет писатель С.Д.Скляренко, в одиннадцатом веке по приказу киевского князя Владимира Святославовича, жившего на месте современного села Белогородка в городе- крепости Белгороде такие курганы и доисторические так называемые «Змиевы Валы» были использованы при построении линии военных укреплений для защиты от частых в ту пору нападений степных кочевников. Между восемью забирськимы курганами и сейчас еще достаточно заметны следы земляных валов, соединяющих курганы друг с другом. Это - валы бывшей обороны древнего Белгорода, ведь село Белогородка от Забрья всего в восьми километрах.

Против восточного края села, где через реку и болото раньше была очень древняя, может еще бобрами построена плотина, видна несомненно искусственно насыпана плосковерхая прямоугольная гора длиной вместе с заворотом более семисот метров и высотой выше сосен. Вполне вероятно, что в древние времена здесь было какое-то военное укрепление, может именно здесь стояла когда-то одна из тех богатырских застав, что воспетые в былинах об Илье Муромце.

Такие валы и насыпи с незапамятных древних времен расположены несколькими кольцами вокруг того места, где сейчас стоит Киев. Обычно они метров восемь высотой, тянутся вдоль на сотни километров, многократно окружают всю территорию до реки Тетерев на севере и реки Роси на юге, и на левом берегу Днепра тоже. Вокруг села Иванковичи сохранилась высокая насыпь, называемая « Батыев Вал», вблизи села Жорновка заметен « Турецкий вал», над рекой Росью - « Змиев вал». Есть такие валы и в Приднестровье, к Черному морю, там они называются «Трояновы Валы». В Заборье их зовут «Атамановы Горы», а самую высокую из них - «Атаманова Крута Гора».

Как подсчитали археологи, все эти «Змиевы Валы» построены 1400 или даже 2600 до нас. По преданию стариков-забирцев Атаманова Крута Гора не раз использовалась для постройки и военных укреплений на подступах к Киеву, и разбойничьих гнезд во времена народных восстаний против господ. Следы крепостных рвов вокруг Крутой Горы видны и сейчас.
Tags: Горинович, Забирье, история
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 6 comments